26.02.2019 tarihinden, saat 10:00'da Kestel Hükümet Konağı Kat:3 adresinde bulunan Kestel Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü yapılacaktır.

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR için tıklayınız.

Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Hazineye 1, 2 ve 3. sıradaki taşınmaz malların 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiralama ve satış ihaleleri, 4 sıradaki taşınmaz malın 2886 Sayılı Yasanın 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile irtifak hakkı ihaleleri, hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Kestel Hükümet Konağı Kat:3 adresinde bulunan Kestel Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, ihale başlangıç saatine kadar Mal Müdürlüğü veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu, Banka veya Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu (teyid yazısı ile birlikte) veya Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’nce İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine geçen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilmiş ise faiz hariç ana para dikkate alınır), Yerleşim Yeri Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Örneği, tüzel kişilerin ise, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ile idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2019 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğinin tebligata ilişkin adres beyanı, Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin İhale saatine kadar Komisyona ulaşması kaydıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlanacak teklif mektuplarını İadeli Taahhütlü olmak kaydıyla Posta yolu ile gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Hazineye ait taşınmazların;

1-Satış bedeli peşin olarak ödenebileceği gibi satış bedelinin Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00 TL (Beşbintürklirası), dışındaki taşınmazlarda ise, 1.000,00 TL (Bintürklirası) üzerinde olması hallerinde satış bedelinin ¼’ü peşin olmak kaydıyla, kalan bedele ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 yılda 8 eşit taksidi geçmemek şartıyla taksitlendirme yapılabilecektir.

2-Yıllık kira bedelleri peşin olarak ödenebileceği gibi, kira bedelinin ¼’ü peşin kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenebilecektir.

3-İrtifak hakkı bedelleri ise peşin olarak tahsil edilecektir.

4706 Sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’sine tabi olmadığı gibi satış ve ferağa ilişkin iş ve işlemlerde düzenlenecek her türlü belge vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi olmayacaktır.

Ortak girişim olarak ihalelere teklif verilemez.

Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Kestel Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale bilgileri "www.milliemlak.gov.tr", "www.bursa.csb.gov.tr" internet adreslerinden öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)